กิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 22 ธันวาคม 2564ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting)  ให้แก่อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคมในการลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาให้สามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการดำเนินงานในชุมชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองและการสร้างนวัตกรรมสังคม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย  อึ้งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิกรรม จำนวน 98 คน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225724

Translate »