การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ในการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง SLB 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3373

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223302

Translate »