ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จำนวน 9 โครงการ และรับฟังรายงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน งบฯ ววน.65 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งในระบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223250

Translate »