มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Post-Orientation Cultural Activity For Graduating Foreign Students By International Relations Division, VRU

The foreign students are about to leave Thailand in the next couple of months ahead, we wish all of you remember all the good times you have had with us here in our university and in Thailand.

Post-graduation trip for foreign students, holding by The International Relations Division of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, the purposes of this activity is to see and learn the importance of Thai cultural interactions with International students also to give unforgettable memories to the students about our university and Thailand.

When you go back home, please don’t forget to return and introduce our university to your friends! We will miss you all.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1124532

Translate »