HUG NA MARKET 17-19 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หยุดนี้ไม่รู้จะไปไหน
มาหาเราได้ เรารอเธอ ที่ ฮักนา

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226736

Translate »