โครงการ สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสในการทํางาน ผ่านค่านิยม VALAYA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสในการทํางานผ่านค่านิยม VALAYA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีบุคลากรแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้อง SLB302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3JCxsHz

#VALAYA

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227197

Translate »