การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่2/2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่2/2565
ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม>>>https://bit.ly/3hAyAz9
#VALAYA
#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์
#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์
#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร ดูน้อยลง

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227169

Translate »