ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 (Update)

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

หมายเหตุ กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อกองพัฒนานักศึกษา พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน

UPDATE
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดทารฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตปรับเปลี่ยนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตภายใน หอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226541

Translate »