เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21″ The 8th national conference “Creative Economy in the 21st Century

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21” The 8th national conference “Creative Economy in the 21st Century”

พร้อมทั้งชมนิทรรศการด้านการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานนักศึกษา จากหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

พิเศษ
“บทความที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 2)”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
:
*จัดการประชุมโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครได้ที่: https://sites.google.com/vru.ac.th/cim/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225307

Translate »