การสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service (EDS) และ E-Book วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารหอสมุด ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ ๑๕.๓๐ น.

โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://shorturl.asia/SHzGV

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225630

Translate »