ขอเชิญชวน เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม Photo boots กับ CANNON โดยได้รับเกียรติมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องในการจัดทำสื่อ การเรียนการสอนออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ CANNON มีกิจกรรม ถ่ายรูป PROFILE ให้ผู้เข้าร่วมทุกคน ฟรี

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223294

Translate »