อบรมและสอบ ใบประกาศนียบัตร” Google Certifications”ใน โครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล คณาจารย์ เรียนและสอบ ในรูปแบบ online เท่านั้น

รับเพียง 100 สิทธิเท่านั้น  สำหรับชาว #วไลยอลงกรณ์
อบรมและสอบ ใบประกาศนียบัตร
” Google Certifications”
ใน โครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล คณาจารย์
***** เรียนและสอบ ในรูปแบบ online เท่านั้น ****
ทีมวิทยากร จาก
Google Thailand ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
และศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลือกเรียนและสอบใบประกาศนียบัตร ได้ตามความสนใจ
IT Support
Data Analytics
Digital Marketing
ลงชื่อจองสิทธิ อบรม ได้ที่ https://bit.ly/vruitcer

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226367

Translate »