ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226373

Translate »