“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 11/2564”

วันที่ 22 กันยายน 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 11/2564  พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี  คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน   ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225419

Translate »