ขอเชิญชวนร่วมงาน “ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ”

ขอเชิญชวนร่วมงาน
“ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ”

ระหว่างวันที 4-5 ธันวาคม 2564
ณ เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก

โดย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมบรรเลงในงานครั้งนี้

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226701

Translate »