มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วม MOU โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ และ โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับโรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ และ โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพันธมิตรทางวิชาการ และการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

          ในการนี้ อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ และ โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท พร้อมกล่าวถึงสาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษา และโอกาสเดียวกัน คุณสงกรานต์ รามณี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพความสามารถ โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ และ โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย และกล่าวถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะด้านความรู้และความสามารถด้านการโรงแรม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน พร้อมกันนี้ ได้นำคณะผู้บริหารโรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ และ โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท ชมพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และอาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการอีกด้วย

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »