องคมนตรีประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ได้ทำการหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ แผนการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างรูปแบบร่วม การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครูฐานสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อยกระดับการผลิตครูมืออาชีพ โครงการการประเมินคุณลักษณะและทักษะ softskill ด้วยวิศวกรสังคม เพื่อสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักสร้างนวัตกรรม และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดทำ platform ตลาดออนไลน์ราชภัฏเพื่อยกระดับเศรฐกิจฐานราก ซึ่งทั้งหมดเป็นการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น ตามการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งอัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226187

Translate »