ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ เรื่อง การสรุปรายรับ-รายจ่าย (เงินสะสม) สรุปรายงานการเบิกจ่าย (งบรับจัดสรรประจำปี) สรุปรายงานการเบิกจ่ายกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และเรื่องอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งในระบบออนไลน์ และ ภายในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247019

Translate »