ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา ครั้งที่ 2/2566

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมสสร.302 ชั้น 3 อาคาร ส่งเสริมการเรียนรู้

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226713

Translate »