การอบรมหลักสูตรการเป็นอาจารย์และผู้นำพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นอาจารย์และผู้นำพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ BCG และ SDGs กับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.พะเยา และ ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ชิ้น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ทซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ม.มหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยจัดการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226187

Translate »