ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ และได้ทำการส่งมอบงาน ให้กับ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227159

Translate »