มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด โดย นางสาวทิพวรรณ ศุภภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ตามตำแหน่ง หน้าที่ และ ความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน การบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม MS 216 คณะวิทยาการจัดการ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225628

Translate »