การประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK) หลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง และหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม โดยมี ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดและกล่าวต้อนรับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากโรงเรียนต่างๆ และคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการศึกษาในโรงเรียน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงและร่วมพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กับทางโรงเรียน การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้ย 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223258

Translate »