มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม Social Enterprise Day โชว์ศักยภาพ วิศวกรสังคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม Social Enterprise Day ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งกิจกรรม Social Enterprise Day เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

          ซึ่งมรภ.วไลยอลงกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญชองการพัฒนาคนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 จึงมีความมุ่งหวังและสร้างกำลังคน หรือ Manpower ที่เป็นยุวชนรุ่นใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาส คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง และสามารถสร้าง “ความรู้ใหม่” หรือ “นวัตกรรม” ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างแท้จริงหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าร่วมรับการอบรมวิศวกรสังคมแล้ว ได้มีการสร้างทีมเพื่อเข้าร่วมสมัครกิจกรรม Pitching หรือโมเดลนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและได้ลงพื้นที่ดำเนินงานในชุมชนต่างๆ ซึ่งสามรถสรุปองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่นตามความสนใจของนักศึกษาได้ 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการชุมชน และด้านการท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว สุพรรณบุรี นครราชสีมา และนครนายก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ นักศึกษา ทีมวิศวกรสังคม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน และทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณ คุณฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี คุณภิรมย์ แก้วมณี และคุณภัทรพงษ์ พลเสน คณะกรรมการซึ่งมีส่วนสำคัญในการคัดเลือกโมเดลนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน และได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเสนอแนะให้กับ นักศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

ดาวโหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/BV8dn

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »