สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และ มัลติมีเดีย จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์เพื่อผลิตผลงานคุณภาพระดับมืออาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่1-4

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และมัลติมีเดีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คุณคมเพชร อัศวพชรสกุล ผู้กำกับภาพในภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และมิวสิกวีดิโอ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น บริษัท บั้งไฟฟิล์ม จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) คุณอนุชา มณีโชติ ช่างภาพอาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้างานอาวุโส บ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด โปรดิวเซอร์ รายการสะเก็ดข่าว ช่อง 7HD นักวิชาการอิสระ คุณฐตวรรณ แก้วโกมล โปรดิวเซอร์ ช่างภาพอิสระและกราฟิกดีไซด์ คอสตูม คุณทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ ยูทูปเบอร์ The Opal Lovely นักออกแบบไตเติลละครและรายการโทรทัศน์ บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด คุณเกียรติศักดิ์ คุณาภรณ์ นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกละครและรายการโทรทัศน์ ช่างภาพนิ่ง บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์ นักแสดงและนักวิชาการอิสระ คุณกาญจนา สอนเจริญ นักรีวิวสินค้าขายออนไลน์ คุณธนากร ล้วนศรีติสกุล นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสื่อโซเชียลมีเดีย
โดยในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์สั้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อขายออนไลน์ระดับโลกของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์เพื่อเป็นยูทูปเบอร์และวล็อกเกอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการรีวิวสินค้าเพื่อขายออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้ควบคุมโครงการ ผศ.อุทัย ยะรี และผศ. ประสิทธิ์ สุขสุมิตร ผู้จัดงานในโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และ มัลติมีเดีย

เครดิตภาพโดย : ศุภนิดา นาคละไม , สุธิดา เอบประโคน

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227121

Translate »