เปิด Idea สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Season 3

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “เปิด
Idea สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Season 3″

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223295

Translate »