การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสทีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี (ขยายเวลา)

สนใจคลิก http://acad.vru.ac.th/vru_conference/

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227136

Translate »