ขอเชิญ นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วม อบรมการใช้งานระบบกองทุนแบบดิจิทัล DSL วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225514

Translate »