กิจกรรมจัดประกวดสุดยอดแผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดประกวดสุดยอดแผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นโครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์) พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณ ห้อง Uni Learning Space and Sandbox ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในช่วงเย็น รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ได้กล่าวปิดกิจกรรมและมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมจัดประกวดสุดยอดแผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นโครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงยินดีกับทีมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มา อย่าง เหนือรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม TTJรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Puff Mai Teangรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม WE-DBUS-VRU และ ทีม มี-รส-ดี ณ ห้อง Uni Learning Space and Sandbox ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227123

Translate »