ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเพิ่มเติม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 Education สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 อบรมตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบ Online และ Onsite
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 อบรมตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
สามารถลงทะเบียน โดยการสแกน QR Code
หรือคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/3rFp2Z2

การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรม
1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องมีอีเมล์ Office 365 ของมหาวิทยาลัย (อีเมล์@365.vru.ac.th) สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/vrums365
2. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องทำการติดตั้ง Microsoft Teams ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/download-app

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227118

Translate »