กิจกรรม “New Journey New life at VRU” EP.2

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “New Journey New life at VRU” EP.2 โดยผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมบุคลากรและนักศึกษาทำกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ณ บริเวณสวนหย่อม อาคารกองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ แจกของรางวัล และมินิคอนเสิร์ต

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#VALAYA#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

http://info.vru.ac.th/?p=3844

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227181

Translate »