การยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานกล่าวเปิด การสัมมนา เรื่อง การยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร (Agicultural and Food Production Professional Qualfication Certified Center, AFCC ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นหน่วยรับรองคุณวุฒิอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม และอาชีพนักผลิต ผลิตภัณฑ์นม ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นหน่วยสร้างและจัดอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมและสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นการเตรียมการเป็นหน่วยรับรองคุณวุฒิอาชีพอื่นในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม และสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วย คุณมะลิ จันทร์สุนทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และวิทยากร ร่วมเสวนา 2 ท่าน คือคุณกนต์รพี จิตราวุธ และคุณวิชุตา จำปาเงิน

การสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดทั้งในระบบออนไลน์ และออนไซต์ 3 ช่องทาง คือ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์ม Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page ของศูนย์ AFCC

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1060424

Translate »