MOU มรภ.วไลยอลงกรณ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส) พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส) ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง

โดยการลงนามในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้ได้นักศึกษาได้รับ รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จากการปฏิบัติงานพิเศษ บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้ฝึกงานกับ โลตัส จากการลงนามนี้ ทางโลตัส จะอำนวยความสะดวก ให้นักศึกษา ในเรื่องค่าตอบแทน ชุดยูนิฟอร์ม รวมถึงการฝึกอบรม และพิจารณาตำแหน่งให้กับนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานอีกด้วย โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227132

Translate »