“มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022”

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ทัศนคติ และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดแสดงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ลานกิจกรรมสปอร์ตไลท์ Zpell Future Park Rangsit

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »