อธิการบดี เปิดการอบรมผลิตสื่อสารคดีสั้น

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการอบรมผลิตสารคดีสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการเขียน story board ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ DLTV ได้อย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน มาให้ความรู้ ประกอบด้วย คุณปริญญ์ วัฒนวรีร์ creative และ Director คุณจักร์กริช วัฒนวีร์ โปรดิวเซอร์ และคุณนพคุณ กนกเพิ่มพูน ช่างภาพ โดยมีอาจารย์ที่ผลิตรายการ DLTV เข้ารับฟังการทำ Work Shop ในครั้งนี้ จัดการอบรม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226177

Translate »