อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคิวบอทดอทคอม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี ประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมคิวบอทดอทคอม โดยมี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉันทะ จันทะเสนา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องIT 402 ชั้น 4 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223275

Translate »