อบรมสัมมนา “วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลทางการบัญชีนิติวิทยา ในโลกยุคดิจิตอล”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง “วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลทางการบัญชีนิติวิทยา ในโลกยุคดิจิตอล” (CPD) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ เกี่ยวกับการบัญชีนิติวิทยาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชี การตรวจสอบทุจริตและการบัญชีนิติวิทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการ การเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำวิธีการประเมินและบรรเทาความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต การจัดการสื่อสารการทำงานเชิงบวกภายในองค์กร และให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชีได้รับความรู้ด้านการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สมชาย ศุภธาดา นักวิชาการอิสระ อาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 49 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้อง อุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223297

Translate »