กิจกรรมการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล Microsoft Office 365″

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม”การอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล Microsoft Office 365 Education” โดย อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565(ครั้งที่ 1) เพื่ออบรมบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมMicrosoft Office 365 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#มรวอ.

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226372

Translate »