อบรมเชิงปฏิบัติการ “Foresight for Research”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Foresight for Research” วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Foresight for Research” โดยมี รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยาการและผู้เข้าร่วมอบรม และ รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับการอบรมนี้เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ เป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสรุปผลการทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225433

Translate »