สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลและมัลติมิเดีย จัดประกวดภาพถ่าย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลและมัลติมิเดีย ได้ตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “พูดถึงวไลย คิดถึงอะไร” ในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาภายใต้ชื่องาน “Comm’ Arts Show Case 2022” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์มัณฑนา สีเขียว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลและมัลติมิเดีย นายทวีศักดิ์ ปานเทวัญ และนายสายัญ เทียบแสน เป็นคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้นำผลงานโชว์ ในนิทรรศการดังกล่าว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226367

Translate »