“การหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ”

วันที่  1 พฤศจิกายน  2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ดำเนินการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ณ ห้องประชุม 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »