มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี น.ส.สุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร ร่วมลงนามความร่วมมือ ในการนี้ ได้มีผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมภาคบริการและภาคธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการตามข้อตกลง จัดอาจารย์หรือผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง MS 216 คณะวิทยาการจัดการ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »