วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในศตรรษที่ 21” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนและชุมชน โดยการจัดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเครือข่าย 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสรีอยุธยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีรติ ธนศรีวนิชชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง และประธานกรรมการ บริษัท เซลลินี่ จำกัด และ ดร.ชิระ ถาวรธวัช นักเวชศาสตร์ชะลอวัย ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อโภชนาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225247

Translate »