ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 6 / 2565 โดยมีวาระการประชุมต่างๆ เพื่อหารือกับคณะกรรมการ ประกอบด้วย ร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขในการก่อสร้าง กิจกรรมลดจำนวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้ามหาวิทยาลัย รายงานพื้นที่สีเขียวและจำนวนไม้ยืนต้น ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายงานปริมาณขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานคุณภาพน้ำเสีย ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานจำนวนรถยนต์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุม SLB 603 อาคาร เรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 6

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225298

Translate »