การหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ดำเนินการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ณ ห้องประชุม 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #http://info.vru.ac.th/?p=3479 #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226148

Translate »