ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8 /2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ความคืบหน้าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225449

Translate »