การประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานเปิดการประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK) หลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง และหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ได้ เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สามารถสร้างชุดนวัตกรรมได้ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สามารถจัดทำคู่มือการใช้นวัตกรรมได้ ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 11 กลุ่ม โดยแบ่งชุดนวัตกรรม วรรณกรรมเพื่อความเป็นเมือง จำนวน 5 กลุ่ม และชุดนวัตกรรมการออกแบบบอร์ดเกม จำนวน 6 กลุ่ม โดยจัดการประกวด ณ ห้องประชุม เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247087

Translate »