“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมฝ่าวิกฤติ Covid 19 เปิด Hospitel”

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมฝ่าวิกฤติ Covid 19 เปิด Hospitel” วันที่ 7เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้หารือ ร่วมกับ รพ.บางปะกอกรังสิต 2 ในการ ร่วมฝ่าวิกฤติ Covid 19 ไปด้วยกัน โดยปรับอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อใช้ในการดำเนินงานและให้บริการเป็นสถานพยาบาลชั่วคราว (Hospitel) โดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต – 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 และอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ติดเชื้อและไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ http://info.vru.ac.th/?p=3550#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226371

Translate »