มหาวิทยาลัยรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี และบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย และรับฟังการนำเสนอโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จากบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
http://info.vru.ac.th/?p=3489

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1062430

Translate »