การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนช่องทาง google forms https://docs.google.com/forms/d/198ZOm7AoqYDQW3EV1JnXJFv7u3NR6lKNBBtkvypmP1Y/prefill

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225739

Translate »